Vedtekter

Vedtatt våren 1988. Bearbeidet og endret 2005 og 2006. Endret 2021

§ 1 NAVN

Menighetens navn er Drammen Baptistmenighet.

§ 2 TILKNYTNING

Drammen Baptistmenighet er en selvstendig menighet som tilhører Det Norske Baptistsamfunn, og som med Bibelen som rettesnor for tro, lære og liv, bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Vi henviser til uttalelser fra Det Norske Baptistsamfunn angående spørsmål om tro og ordning.
Drammen Baptistmenighet ble stiftet i 1905.

§ 3 RETTSLIG STATUS

Drammen Baptistmenighet er en egen juridisk person. Den rår over sin egen formue, fast eiendom og de midler som til enhver tid tilflyter den. Drammen Baptistmenighet hefter for egen gjeld. På menighetens vegne signerer menighetens forstander (daglig leder) og viseforstander (styreleder) i fellesskap.

§ 4 FORMÅL

Drammen Baptistmenighet skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i lokalsamfunnet. Den skal aktivt støtte misjonsarbeidet nasjonalt og internasjonalt drevet av Det Norske Baptistsamfunn og dets arbeidsgrener
Drammen Baptistmenighet skal arbeide for medlemmenes oppbyggelse og trivsel.
Menigheten skal etter beste evne vise omsorg for sine medlemmer, støtte og hjelpe dem i alle livsforhold, slik at de finner seg til rette i menighetens åndelige og sosiale fellesskap.
Drammen Baptistmenighet samarbeider med andre kirkesamfunn på områder av felles interesse.

5 MEDLEMSKAP

Alle som tror på Jesus Kristus, bekjenner han som sin Frelser og lar seg døpe, eller tidligere er døpt på bekjennelse av sin tro, kan bli medlem av Drammen Baptistmenighet
Unntaksvis kan kristne som ikke er døpt på bekjennelse av tro, men i sin samvittighet er bundet av en tidligere kristen dåp, bli medlem av menigheten
Menighetsråd og menighetsmøte gjøres normalt på forhånd kjent med kandidater som søker dåp og medlemskap.

Det forventes av menighetens medlemmer:
at de søker å leve sitt liv til ære for Gud
at de ber og arbeider for menighetens fremgang
at de aktivt slutter opp om menighetens gudstjenester og andre arrangementer
at de etter evne gir regelmessig økonomiske bidrag til menigheten
at de ber for hverandre og taler vel om hverandre
at de med Den Hellige Ånds hjelp lever sammen i kjærlighet
at de deler menighetens syn i spørsmål om baptistisk tro og ordning

Opphør av medlemskap skjer:
når et medlem ved bevis flytter til en annen menighet
når et medlem ber om utmeldelsesattest
når et medlem er død.

Utelukkelse kan skje av medlemmer som hevder en lære som strider mot baptistisk tro, eller ved sin livsførsel vanærer Gud og som ikke vil vende om fra sin synd på tross av samtaler med pastor eller menighetsråd. Et slikt vedtak om utelukkelse må fattes av menighetsrådet med 2/3 flertall.

§ 6 MENIGHETENS LEDELSE

6.1. Menighetsmøtet
Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste besluttede myndighet. Menighetsmøtene skal gjøres kjent med minst en ukes varsel. Sakslisten gjøres kjent i siste offentlige møte før menighetsmøtet. Sakene avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Alle medlemmene har stemmerett i menighetsmøtet.

Vedtak som fattes under menighetsmøtet skal innføres i menighetens forhandlingsprotokoll. Protokollen godkjennes av menighetsmøtet og underskrives av ordstyrer og sekretær. Viseforstander eller den menighetsmøtet velger fungerer som ordstyrer i menighetsmøtet.

6.2 Menighetsrådet
Menighetsrådet skal sammen med forstanderen ha ansvar for den daglige ledelse av menighetens åndelige og praktiske arbeid. De skal oppmuntre og hjelpe medlemmene til å virkeliggjøre formålet for Drammen Baptistmenighet.

Menighetsrådet består av 6 medlemmer, hvorav en er viseforstander og leder av menighetsrådet. I tillegg er menighetens forstander også medlem av menighetsrådet. Alle har én stemme. Rådets medlemmer velges for perioder på 3 år, slik at 2 står på valg hvert år. Rådets medlemmer kan gjenvelges, men bør ikke sitte mer enn 2 sammenhengende perioder.

Viseforstander velges på menighetens årsmøte I hvert år blant menighetsrådets medlemmer. Utover dette konstituerer menighetsrådet seg selv.
Menighetsrådet har sine faste møter. For øvrig kan menighetsrådet innkalles av forstander, viseforstander eller når 3 av rådets medlemmer ønsker det.
Saksliste sendes / gis rådets medlemmer i rimelig tid før menighetsmøtet.
Menighetsrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
Menighetsrådet forbereder de saker som skal tas opp av menighetsmøtet og tar avgjørelser til det mandat menighetsmøtet til enhver tid fastsetter.
Eventuelle forfall til menighetsrådsmøtet skal meldes til forstander / viseforstander.
Menighetsrådets sekretær fører en vedtaksprotokoll som godkjennes og underskrives av sekretær og møteleder.

6.3 Menighetens forstander
Ny forstander. Valg av forstander avgjøres på menighetsmøtet. Menighetsrådet innstiller kandidat (er). Kandidater kan også foreslås i menighetsmøtet. Avgjørelsen treffes med 2/3 flertall. Om menigheten finner det formålstjenlig, kan den også vedta å lyse stillingen som menighetens forstander ledig. Menigheten tar i slike tilfeller stilling til innkomne søknader.
Forstanderen må være eller forventes å bli godkjent som pastor / predikant i DNB.

Betingelser. Den som menigheten blir enig om å forespørre, sendes et kallsbrev (DNBs kallsbrev), menighetens vedtekter og oversikten over arbeidsoppgaver. Dersom vedkommende er interessert, innkalles vedkommende til en samtale for bl.a. å drøfte «arbeidsoppgavene». Ansettelsen kan enten være på åremål eller på ubestemt tid. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre måneder. Menigheten følger den til enhver tid gjeldende praksis for DNB når det gjelder forstanderlønn og arbeidsforhold.

Oppgaver. Til forstanderens oppgaver hører det
å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til omvendelse og åndelig vekst
å være menighetens hyrde og sjelesørger
å forrette dåp, nattverd og øvrige kirkelige handlinger
å ivareta sine og menighetens plikter i forhold til de offentlige myndigheter
å planlegge og tilrettelegge menighetens virksomhet sammen med menighetsrådet

Vakanseperioder.
Hvis menigheten er uten lønnet forstander for en kortere eller lengre periode (også ved lengre sykefravær), fungerer menighetens viseforstander som menighetens forstander. Melding om dette gis DNB/Fylkesmannen, slik at vedkommende har alle rettigheter som menighetsforstander.

§ 7 MENIGHETENS ÅRSMØTE

Årsmøtet er delt i to. Første del er et valgmøte og avholdes i desember. Andre del avholdes i februar og behandler følgende saker:
Siste års reviderte regnskap.
Inneværende års budsjett.
Årsrapporter.
Første og andre del av årsmøtet er beslutningsdyktig når medlemmene er innkalt med åtte dagers varsel.

ÅRSMØTE I
Årsmøtet ledes av viseforstander eller den menigheten velger.
Alle medlemmene og personer som er aktive i menigheten er valgbare. De som foreslås valgt til en tjeneste i menigheten skal på forhånd ha gitt sitt samtykke.
Alle kandidater til menighetsrådet skal ha vært medlemmer av menigheten i minst ett år.
Nominasjonskomitéen legger fram komitéens innstilling. Innstillingen skal være tilgjengelig senest i siste offentlige møte før årsmøtet.

Det velges:
To medlemmer til menighetsrådet, funksjonstid 3 år
Viseforstander, funksjonstid 1 år
2. Sekretærer til menighetsmøtet, funksjonstid 1 år. Menighetsrådets sekretær er varasekretær.
3. Kasserer for menighetskassen, funksjonstid 1 år
4. Leder for eiendomsutvalget, funksjonstid 3 år
5. To revisorer, funksjonstid 1 år
6. Nominasjonskomiteen består av tre medlemmer. To medlemmer velges av menighetens årsmøte I, funksjonstid 1 år. Et av medlemmene velges
som leder.
7. Virkegrener, utvalg og komitéer opprettes i den utstrekning menigheten
til enhver tid finner formålstjenlig.

Medlemmer til menighetsrådet og viseforstander velges med minst 50 % av avgitte stemmer.
Medlemmer til menighetsrådet og viseforstander velges skriftlig. Om det ikke er motforslag og 2/3 av de stemmeberettigede ønsker det, kan disse valg avgjøres med håndsopprekning. Øvrige valg foregår ved håndsopprekning, dersom ingen forlanger skriftlig avstemning.

Årsmøtet godkjenner hovedledere for de enkelte virkegrenene i menigheten. Hovedlederen for hver virkegren er kontaktperson mellom menighet og virkegren. Lederen er ansvarlig for den rapport som eventuelt legges fram i andre del av årsmøtet.

ÅRSMØTE II
Årsmøtet ledes av viseforstander eller den menigheten velger.
En oversikt over siste års reviderte regnskap og inneværende års budsjett vedlegges innkallingen til årsmøtet.
Regnskap og budsjett godkjennes med absolutt flertall.
Menighetens skriftlige rapport skal inneholde et resymé av menighetens arbeid siste år, samt en vurdering av menighetens liv og virke. Rapporten skal også peke på viktige sider ved neste års arbeid.
Virkegrenene legger fram reviderte regnskap.
Skriftlige rapporter kan legges fram av virkegrenene. Rapporten skal gi et resymé av aktiviteten siste år.

§ 8 NOMINASJONSKOMITEEN

Nominasjonskomitéen offentliggjør ved oppslag i kirken siste dato for innlevering av forslag til valgene. Forslag til valgene sendes skriftlig til nominasjonskomitéens leder.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

For endring av disse vedtektene kreves 2/3 flertall i menighetsmøtet. Endringsforslag gjøres kjent på ett menighetsmøte og kan eventuelt vedtas på neste menighetsmøte.

§ 10 OPPLØSNING

Om menigheten oppløses tilfaller menighetens aktiva Det Norske Baptistsamfunn.

Powered by Cornerstone