Kirken restaureres og gjeninnvies

November 2003

 

Første søndag i advent var det gjeninnvielse av baptistkirken i Drammen, etter en svært omfattende rehabilitering som har pågått helt siden september 2000.

Kirken var fullsatt da generalsekretær Magnar Mæland kunne erklære baptistkirken i Drammen for gjeninnviet, 96 år etter at den ble bygget. I høytidsgudstjenesten på formiddagen deltok barna i menigheten med smakeprøver fra musikalen Emilie, menighetskoret sang og menighetens pastor Nils Erik Vikström talte.

På kvelden var det festkveld med Torunn Risan Taranger og Arild Harvik som vertskap. Gjestene ble tatt med på en bildekavalkade fra byggearbeidene, ledelsen i byggekomitéen ble takket og en rekke av tidligere pastorer, representant for Drammen kommune, flere nabomenigheter og venner av menigheten brakte lykkeønskninger til menigheten.

Det er et meget omfattende arbeid som er gjort. Alt av innvendige vegger, etasjeskille og tak er revet ut. Ny innredning er bygget opp etter først å ha bekjempet store mengder hussopp. Et tilbygg med plass for lager, dåpsbasseng og diverse garderober er bygget opp. Dessuten er den gamle baptistkirken nyttet sammen med menighetsenteret ved et glassbygg. Totalt regner menigheten med at det er investert omkring 4,5 millioner kroner. Av dette utgjør over en million dugnadsinnsats.

Samme dag måtte menigheten dessverre også markere avskjed for pastorparet, Mona og Nils Erik Vikström, som vender tilbake til Finland etter 9 år i Drammen. Vikström vender tilbake til en stilling som misjonsforstander, som han også bekledde mens han i en toårs periode hadde permisjon i Drammen.

Som om det ikke var nok med gjeninnvielse av kirken og avskjed for pastoren. Menigheten fikk også beskjed om at Kent Remi Westergren har takket ja til pastorkall fra Drammen Baptistmenighet. Westergren tiltrer i løpet av de første månedene i 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hva Drammens Tidende skrev etter gjeninnvielse

 
Fondveggen
Orgelgalleriet

   
Kirken gjeninnvies
Barna sang
Glasskunstner Rigmor Bowe
   
Menighetskoret
Gadys og WIlhelm Bonn kom fra Finland
Avskjed med pastor Vikström
   
Bildene viser ulike glimt fra gjeninnvielsen av baptistkirken i Drammen 30. november 2003.
Velkomsthilsen
Margareth Lien fra Drammen kommune
   

   
Alt skal være pent til gjeninnvielsen
Noen dataljer mangler
Lampene justeres

I løpet av november ble gulvet lagt, vinduer montert, lysekroner montert, lydutstyr kom på plass og de to bygnignskroppene som utgjør baptistkirken ble føyd sammen med et glassbygg. En forholdsvis massiv dugnadsinnsats de siste ukene måtte til for å fullføre kirken innen den tid en hadde satt seg som mål. Lørdag 29. november var opp til 45 mennesker innom kirken. Flere brukte også opp feriedager og avspasseringsdager de siste ukene, slik at alt skulle bli ferdig.

Likevel er det noen gjenstående arbeider. Disse vil bli utfør snarest på nyåret.

Les hva Drammens Tidende skrev i begynnelsen av november.

Oktober 2003
Mye har skjedd med kirkebygget i løpet av oktober. Vinduer og dører er levert og en er i ferd med å montere disse. rørlegger er godt i gang med legging av vannrør til gulvvarme. Glasstak på mellombygg er på plass, gulver i tillbygg og hall er støpt, orgelet er kommet op på galleriet, der gulvet også er ferdig. I overgangen til november legges plater på kirkegulvet, vegger i hall tapeseres og en har bestemt seg for å kunne gjennomføre gjeninnvielse 1. søndag i advent, 30. november. Men før det skal tregulvet på plass, en glassbyggestein vegg, flissing av hall og mellombygg, riving av vegg mellom mellombygg og menighetssal, samt montering av dører, gallerirekkverk og montering av orgelet. Dessuten skal mange små og store brikker falle på plass.

September 2003
Maling av kirken utvendig september 2003

 
Kirkens fasade ferdig malt
Tilbygget til kirken bakfra
 
I gang med stiger, stallasjer og lift
Så langt rakk vi første dagen

Fotografier fra kirken 11. september 2003

   
Frintvegg kirken
Bakvegg kirken
Mellombygg

Byduene fant er periode tillhold i kirken. En fase som nå er forbi

I løpet av våren og sommren har det skjedd store forandringer med hensyn til restaureringen. Tilbygget ak kirken erreis, og nå i september i ferd med å bli innredet. Taket innvendig i kirken er isolert, panelt og alle takstolene er malt. ytterveggene er kalket og er i ferd med å bli malt. I løpet av september vil gulvet på galleriet legges, beises og oljes, lettvegger til toaletter og hall kles med plater, kirkens yttervegger vil bli malt, gulv i hall og mellom kirken og menighetssenteret vil bli støpt. Videre vil glasstak og glassvegg i "mellombygget" komme på plass. Det er virkelig en "fuglen fønix" som reiser seg. Nye rapporter om kirkerestaureringen følger.

En arbeider for å kunne gjeninnvie kirken i overgangen november / desember. Endelig dato er ikke satt enda, men intensjonen er helt klart innvielse før julefeiringen tar til.


   
Fondveggen i august
Utsmykning
Detalj fra tak
   
Fargeprøver
Tilbygget bak kirken
Hei'di smøres på vegg. Roald Ulvik i arbeid

Mars 2003
Det utvendige tilbygget er i ferd med å reise seg når en nærmer seg slutten av mars. Armering og støp til fundament for vegger har kommet opp. Dåpsbassenget har funnet sin plass og form, og galleriet er på plass. Under galleriet blir kirkens inngangsparti med hall, garderobe og toaletter. Galleriet vil i tillegg til å gi ekstra sitteplasser også gi plass til orgelet. En har dessverre kommet til at innvielsesdagen, som var bestemt til 1. pinsedag må utsette til høsten. I forhold til framdriften så langt er det realistsisk at bygget kan "lukkes" før sommeren med montering av vinduer og dører i siste del av juni, slik at en innen den tid i størst mulig grad er ferdig med maling, mur- og snekkerarbeider innendørs. Etter at sluttarbeidene er utført innendørs er det rimelig å kunne forvente innvielse i september / oktober. endelig dato for dette vil bli fastsatt medio mai måned.

   
Galleriets bæring på plass
Galleriet
Kirken innvendig mars 03
   
Forskalling for dåpsbasseng
Entreprenøren er i gang
Arbeidet planlegegs. Bendik Førrisdahl og Jarle Hansen

Januar - februar 2003
I løpet av januar forelå igangsettingstillatelse for utbygging, og entreprenøren kunne begynne. En strartet også en offensiv i dugnadsarbeidet, la konkrete planer for framdriften for hver måned og gjorde beregninger i forhold til hvor stor dugnadsinnsats en kunne regne med.

I denne perioden ble slamming av vegger påbegynt, en rev ned resterende panel i det innvendige taket, det er slått hull til dører / vinduer og gjennomganger til tilbyggene, og det gamle tilbygget bak kirken ble revet. Entreprenøren har gjort unna gravearbeidene, støpt såle og kommet i gang med arbeidene. Rørlegger har gjort arbeid med føring av vann og kloakk og elektrointallatær holder på med planleggingen.

Høsten 2002
Tiden ble benyttet til planlegging av innspurtfasen. Blant annet valget en å sette bort til entreprenør arbeidet med å støpe gulv til mellombygget og reise tilbygget bak kirken. Endelige tegninger for dette ble også utarbeidet i løpet av høsten.

Samtidig fulgte en opp dugnadsarbeidet utover høsten. Gulv ble gjort ferdig, plattform ble bygget og murpuss ble fjernet fra veggene, slik at de var klare for slamming.

September 2002
Byggekomitéen har begynt planleggingen fram mot en fullførelse av kirkeprosjektet i løpet av våren / forsommeren 2003. Planer for hvilke deler av gjenværende prosjekt som skal utføres på dugnad og hvilke som skal settes bort til entreprenør skal legges.

 

 

Juni 2002
Gulvet til kirken er fullført fram til plattformens begynnelse. Dessuten er en stor del av den gamle murpussen på veggene fjernet.

  

Mai 2002
16. mai ble den første gulvbjelken lagt på plass i rett høyde. Dette er en merkedag. gulvlegging startet 21. mai med å legge første fag med trebjelker, løpet av noen dager vil den bakerste delen av gulvet være ferdig. Arbeidet vil pågå kontinuerlig utover i mai måned.

 

April 2002
Mot slutten av april har oppbyggingen av kirken begynt. I løpet av første ukean av mai vil en være klar til å begynne leggingen av gulvet i kirkesalen, som vil være en trekonstruksjon båret av jerndragere på mursøyler. I gulvet vil det bli klargjort for vannbåren varme, som skal få energi fra Drammen Fjernvarme.


 

 

Rett etter påske ble bjelkelaget i kirken kuttet, etter det har en ryddet og sørget for at rommet nå er klart for gjennoppbyggingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2002
Arbeidet med restaureringen går videre. I løpet av mars er de gjenstående arbeidene utført med tanke på riving inne i kirken og byggekomitéen har lagt en plan for det videre arbeidet med gjennoppbygging av kirken.

I april starter arbeidet med legging av nytt gulv. Dette vil bli utført som et dugnadsprosjekt i april måned. De eksisterende jernbjelkene skal legges på rett nivå for det nye uglvet. Mellom disse vil en legge bjelkelag i tre, isolere, legge tak i kjelleren og et spaltegulv over. Spaltegulvet vil danne grunnlaget for endelig gulvtekke, som legges mot slutten av byggeprosessen, og inntil da være arbeidsgulvet.

Om alt går som en nå håper vil innvendig tak være neste prosjekt, før en på forsommeren reiser tilbygget bak kirken og bygget mellom kirken og menighetssenteret.

Når dette er gjennomført vil en til høsten kunne konsentrere seg om det innvendige arbeidet og forhåpentligvis kunne ta en nyrestaurert kirke i bruk omring juletider.

Les hva Drammens Tidende skrev i mars 2002

Februar 2002
Arbeidet med bekjempelse av sopp er fullført i det februar måned har begynt. Et

område på 120 kvadratmeter er gjennomhullet med godt over 1000 hull. I disse er det sprøytet soppdrepende middel. Dette tar livet av all soppvekst, og vil også ha en forebyggende virkning.

Januar 2002
Rett etter årsskiftet 2001/2002 er en kommet så langt i rivingsarbeidet i kirken at

en er klar for å bekjempe soppskadene. De delene av bygningen som er angrepet av sopp vil i løpet av januar bli behandlet. Etter at dette er gjort begynner klargjøring for senking av gulvnivå og montering av tekniske løsninger. Forberedelsene til dette er godt i gang.

Kjellerarealene er her i ferd med å bli klargjort for installasjon av tekniske løsninger fo ventilasjon og varme. Bildene er tatt i oktober 2001

Desember 2001
Byggekomiteen var samlet i slutten av november 2001. I dette møtet ble endelig

vetak fattet om løsning på tilbygget som kommer bak kirken I tillegg til en løsning med et bygg med pulttak, i samme stil som det tidligere tilbygget var det fremmet

forslag om en avslutning av kirken med et bygg som var noe smalere enn resten av kirkebygget, men med tak røstet som hovedbygget. Byggekomitéen valgte løsningen med pulttak. Dette tilbygget vil romme dåpsavdeling, et bønne- / samtalerom og lagerrom.

Oktober 2001
I begynnelsen av oktober hadde byggekomiteen møte der utkast til tegninger av tilbygget og kirkens frontparti ble drøftet. En så på hvilke behov som kreves med tanke på praktisk bruk av kirken. Hvordan en skal tilpasse utsmykning i fronten av kirken. En er også inne i en vurderingsfase med tanke på endelig utseende av tilbygget bak kirken. I denne fasen har byggekomiteen hjelp av interiørarkitekt Terje Hope og kunstner Rigmor Bove, som begge er tilknyttet Kirkelig Kulturverksted.

September 2001
Byggekomitéen var samlet 18. september. I dette møtet ble en rekke forhold avklart med hensyn til det videre arbeidet med kirkebygget. Blant annet ble det bestemt at det i tilbygget som skal reises bak kirkens fondvegg vil bli plass til et lite kapell, som også vil måtte benyttes til omkledningsrom i forbindelse med dåp. I tillegg vil en få plass til nødvendige lagerrom og dåpsbasseng i tilbygget.

I perioden fra 30. august har det pågått dugandsarbeid i kirken. Såvidt mye arbeid er utført at en regner med å kunne fortsette med neste punkt på arbeidsplanene rett etter høstferien. Kjelleren skal da være tømt, slik at en kan fortsette arbeidene med tekniske løsninger og klargjøring av arealer for dette.

Kirkesalen slik den fremstod
19. august 2001

August 2001
Byggekomitéen var samlet 30. august. Konklusjonen i dette møtet var at en fra september intesiverer arbeidet med kirkebygget. I løpet av september skal kjelleren ryddes ferdig, slik at en etter dette kan senke gulvbjelkene og starte monteringen av de tekniske installasjonene.
Installasjonene vil bestå av blant annet fjernvarmetilkobling og vantilasjonsanlegg. Kjellerrommene vil få en takhøyde på omkring 160 cm, noe som er godkjent av de som skal stå for drift av de tekniske installasjonene.
Parallelt med dette arbeidet vil den endelige utforming av bygget mht. romdisponering, innredning og utsmykning bli fastlagt, slik at en i løpet av av september måned vil kunne fortelle mye om hvordan kirken blir.
Etter at en har fullført dette arbeidet vil en legge gulv og legge nytt tak innvendig og utvendig. Etter dette vil den endelige innredningen komme på plass. Dessuten skal en i løpet av den samme perioden bygge et tilbygg der dåpsbasseng og omkledningsrom plasseres, og kirken skal føyes sammen med det eksisterende menighetssenteret.

Vinteren 2000 / 2001
Vinteren 2000/ 2001 ble benyttet til å rive ut det meste av innredningen i den gamle baptistkirken, slik at den nå framstår som et tomt skall.
På bildet til venstre ser vi at gulvet fremdeles er på plass, mens tak, vegger og front er fjernet.

Framdriften for det videre arbeidet vil henge sammen med ønsket om å finne optimale løsninger uten å bruke unødvendige midler. Fra september måned starter arbeidet med å sette kirken i stand igjen, slik at en i løpet av et års tid forhåpentligvis vil kunnefeire gudstjenester igjen i baptistkirken.

Les hva Drammens Tidende skrev i januar 2001

Kirken før restaureringen startet
Baptistkirken er bygget allerede i 1907. Utvendig har den i stor grad beholdt sitt utseende slik det var. Underveis har kirken blitt malt, mens den opprinnelig hadde teglstegnsfasade. Sidebygningen som opprinnelig var en lav en-etasjens bygning langs gaten ha rimidlertid vært gjenstand for endringer.

Innvendig hadde kirken ved innvielsen panelt fondvegg med en enkel plattform der talerstolen stod midtplassert. Bak denne var det en dåpsgrav med et maleri over med motiv av et sydlansk elvelandsskap. Til daglig hang det et forheng foran dåpsgraven og dette bildet. Over dette var det et sangergalleri. I 1925 ble et pipeorgel anskaffet. Dette orgelet finnes fortsatt i menighetens eie, men er dessverre ikke i en slik tilstand at det kan brukes lenger.

Kirken hadde ved sin innvielse trebenker som var malt med eikestruktur. Noen av disse benkene er bevart, og vil bli benyttet i den restaurerte kirken. Takkonstruksjonene i kirken var åpne fra begynnelsen, og er en del av de detaljene som vil bli synlige igjen.

Forrige gang kirken ble restaurert var i 1949. Den fikk da det utseendet og den romløsning som var helt til rivingsarbeidet startet høsten 2000. Fondveggen var kledd med mørke kryssfinerplater, det tidligere kor og orgelgalleriet var kledd igjen og de flotte bærekonstruksjonene i taket var dekket til av en buet takvelving. I løpet av årene ble det foretatt en del endringer, blant annet ble veggene pålimt strie, som senere ble malt, trebenkene ble byttet ut med stoler og det lakkerte tregulvet fikk belegg over. Bildet viser en feststemt forsamling i kirken i forbindelse med menighetens 75 års jubileum i 1980.

I forbindelse med ombygningen i 1949 ble gulvet hevet omkring 1 meter over gatenivå. Sammen med utgravinger i kjelleren sikret en seg bruksrom som peisestue, kjøkken og aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeid. Den opprinnelige sidebygningen, som inneholdt en mindre sal ble erstattet av et to etasjes sidebygg. Dette ble reist i tidens stil, uten at det harmonerte særlig godt med den gamle kirken. Bygget hadde forretningslokaler i 1. etasje og en leilighet i 2. etasje. Denne ble i endel år benyttet av menighetens pastor.

I 1990 kunne menigheten innvie første byggetrinn i forbindelse med fornyelsen av kirken. Den tidligere sidebygningen var revet, og et nytt tidsriktig og praktisk bygg var ført opp. Dette er i ekstriøret holdt i en stil som harmonerer godt med den gamle kirken, uten at en har kopiert det gamle bygget. Byggeprosjektet fikk Drammen Kommunes byggeskikkspris i 1993. I dette bygget finnes aktivitetsrom, en romslig spisesal, peisestue, kjøkken, kontor og toaletter.